torstai 22. lokakuuta 2015

POLTTOAINEVERO ALAS - SUOMI YLÖS!

Bensiinin ja dieselin veroton hinta on noin 50 senttiä litra. Kun Suomen valtio räpsäisee päälle verot, nouse bensiinin hinta lähes kolminkertaiseksi ja dieselin hinta yli kaksinkertaiseksi. Tällä systeemillä Suomen valtio kerää autoilijoilta veroja vajaat kolmemiljardia euroa vuodessa. Kaikkein kovimmin tämä vero puree heihin, kenen on pakko käyttää omaa autoa.

Milkäli haluttaisiin, korjattaisiin vuoden polttoaineverolla Suomen maanteiden kynnossapitovelka, joka on noin 2,7 miljardia euroa. Polttoaineveroa ei kuitenkaan käytetä teiden kunnossapitoon vaan sen voidaan todeta osittain kiertävän julkisen liikenteen tukemiseen, johon käytetään 1,2 miljardia euroa vuodessa. Myös kunnat avustavat julkista liikennettä ja niiden osuus kuuluu em. tukisummaan. Julkisenliikenteen tuesta 70% menee Suomen suuriin kaupunkeihin ja niiden joukkoliikenteen tukemiseen.

Käytänössä työllään ja autoilullaan suurin osa suomalaisita kustantaa kjulkistaliikennettä, jota he eivät koskaan  edes voi käytää esim. juna, metro raitiovaunut ja Suomenlinnan lautta. Jos verotusta muutettaisiin niin, että dieselin ja bensiinin hinta olisi vaikkapa 1e/1l, lisäisi tämä merkittävästi kansan ostovoimaa. Jos Uudestakaupungista Turkuu ajava käyttää 15€ päivä ja hinta putaisi kymppiin, jäisi jokaiselle päivässä vitonen enemmän käyttövaraa. Viikossa summa olisi noin 35€ kuukaudessa 150€ ja vuodessa reilut 1 500€. Kun työmatkailjoita on tuhansia voidaan polttoaineveron laskun tuovan melkoisen piristyksen esim. Uudenkaupungin liikeelämälle ja palveluille.

Luonnollisesti työmatkakulut on saanut vähentää verotuksessa, mutta jos niin on jatkossakin, se ei vaikuta verolaskun tuomaan ostovoimaan. Dieselin hinnanlaskun vaikutus olisi huomattavan merkittävä kansantalouteen. Liikenteen ja sitä tukevat toimialat työllistävät noin 10 % Suomen kaikista työllisistä, janiiden osuus on Suomen kansantaloudesta  noin 10 %. Liikenteen tuoma työllisyyden nettolisäys on ollut 2000-luvulla 2 265 työpaikkaa vuodessa. Tällä on ollut koko maan työllisyyteen suuri vaikutus, koska kaikkien työpaikkojen määrä on 2000-luvulla kasvanut vain 190 työllisellä vuosittain.

Liikenteen ja etenkin televiestinnän  osuus kansantalouden tuotoksesta on sen sijaan pienentynyt 2000-luvun alun huippuvuosista selvästi. Osa tästä selittyy tekniikan kehittymisellä, mutta myös kuljetusten siirtyminen vierasmaalaisten tekijöille ja kalustolle on merkittävästi lisännyt alan suomalaista työttömyyttä.

Tämä on kuumeessa kirjoitettu, joten isot anteeksipyynnöt hyppelystä ja epämääräisyyksistä. Palataan, kun palaan ulkomaailmasta! Katsekaa linkkejä, sieltä löytyy enemmän järkeä:

  Näin polttoaineen hinta koostuu
 Öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kehitys
Öljyn tuotanto ja jalostus

keskiviikko 21. lokakuuta 2015

RAUMAN KH:n pöytäkirja: Epäluottamusta, harhauttamista, rahaa ja poliisia

Luottamushenkilö Jyrki Santalan ansionmenetyskorvauksen takaisinperintä/otto-oikeuden käyttäminen kaupunginlakimiehen päätökseen 9.3.2015 § 147

KH 508 § 19.10.2015 RAU/826/00.01.04.00/2015
KH 393 § 29.6.2015 RAUSAL/17/00.01.04.00/2015

EI JULKINEN

Kaupunginjohtaja Kari Koski 25.6.2015:
Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti on kaupunginhallituksen kokouksessa 9.3.2015 päättänyt käyttää otto-oikeutta kaupunginlakimies Elina Kauton tekemään päätökseen ansionmenetyskorvauksen takaisinperinnästä (3.3.2015 § 2).

Kaupunginlakimiehen päätöksen perusteluissa on katsottu kaupunginlakimiehellä olevan toimivalta ratkaista päätöksessä tarkoitettu asia. Toimivalta on katsottu perustuvan keskusviraston toimintasäännön 2 §:ään, jonka mukaan kaupunginlakimiehen ratkaisuvaltaan kuuluu pakkoperinnästä päättäminen kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaisesti. Kysymys ei kuitenkaan ole pakkoperinnästä vaan virheellisesti maksetun ansionmenetyskorvausmaksun korjaamisesta.

Kaupunginlakimiehen päätöksessä on katsottu, että ansionmenetyskorvausta on tarkasteluajankohtana 1.3. – 31.10.2014 maksettu aiheettomasti luottamushenkilö Jyrki Santalalle 1.123,92 euroa. Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeenkin saatujen selvitysten mukaan summa on oikea.

KJ: Kaupunginhallitus päättää

- periä aiheettomasti maksetun ansionmenetyskorvauksen 1.123,92 euroa takaisin, mikä hoidetaan ensisijaisesti kuittaamalla em. summa Santalan tulevista ansionmenetyskorvauksista

- valtuuttaa kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Liukkosen sopimaan Santalan kanssa ansiomenetyskorvauksen 1.123,92 euroa takaisinmaksujärjestelyistä.

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti ehdotti jäsen Erja Starckin kannattamana, että ”Kaupunginhallitus päättää tehdä poliisille tutkintapyynnön, joka koskee luottamushenkilö Jyrki Santalalle vuosina 2013 ja 2014 maksettuja ansionmenetyskorvauksia, koska asiassa on syytä epäillä rikosta. Myös Santalan oma etu ja oikeusturva vaativat asian asianmukaista selvittämistä ja riippumattoman tahon kannanottoa.

Ansionmenetyskorvauksena maksettu summa voidaan periä takaisin rikosperusteisena vahingonkorvaussaatavana, mikäli osoittautuu, että kyse on rikoksesta.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen valmistelemaan yhdessä kaupunginreviisorin kanssa tutkintapyynnön, jonka allekirjoittaa ja hyväksyy Rauman kaupunginhallituksen puolesta kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tutkintapyyntö saatetaan kaikille kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää Rauman kaupungin tarkastussäännön 1 §:n mukaisesti, että asiassa toimitetaan erillinen sisäinen tarkastus, josta vastaa kaupunginreviisori. Sisäinen tarkastus toimitetaan asian valmistelun ja virkamiesten toimien selvittämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöjä on sovellettu oikein ja yhdenmukaisesti myös muiden luottamushenkilöiden osalta. Tarkastuksen tarkemmasta sisällöstä ja laajuudesta päättää kaupunginreviisori, jolla on oikeus käyttää myös ulkopuolista asiantuntija-apua tarkastuksen asianmukaiseksi suorittamiseksi. Kustannukset katetaan kaupunginhallituksen kustannuspaikalta 1060.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (kuntalaki 91 §).”

Jäsen Helena Ollila ehdotti jäsen Pasi Mäenrannan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja tuodaan kaupunginjohtajan ehdotuksena uudelleen päätettäväksi, kun mm. kaikki info-osassa esille tulleet seikat on otettu huomioon.

Jäsen Starck pyysi neuvottelutaukoa. Tauko pidettiin klo 20.17-20.27.

Kokouksen jatkuttua suoritettiin äänestykset. Ensin vastakkain olivat kokouksessa tehdyt Lehden ja Ollilan muutosehdotukset. Puheenjohtaja Rainer Lehden ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen jäsenet Erja Starck ja Sirpa Viitanen. Jäsen Helena Ollilan ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen jäsenet Pasi Mäenranta, Tapio Ailasmaa, Åke Vastavirta, Jari Laihonen ja Johanna Vainila ja varajäsenet Juha-Matti Tallila sekä Marja-Leena Alho. Näin ollen Ollilan ehdotus voitti äänin 8-3.

Seuraavassa äänestyksessä olivat vastakkain pohjaehdotus ja edellisessä äänestyksessä voittanut Ollilan ehdotus. Kaupunginjohtajan pohjaehdotusta kannattivat jäsen Jari Laihonen ja varajäsenet Juha-Matti Tallila sekä Marja-Leena Alho. Edelleen Ollilan ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Pasi Mäenranta, Tapio Ailasmaa, Åke Vastavirta ja Johanna Vainila. Tyhjää äänestivät puheenjohtaja Rainer Lehti ja jäsenet Sirpa Viitanen sekä Erja Starck.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 5-3 ja kolmen äänestäessä tyhjää, hyväksyä jäsen Ollilan ehdotuksen.

_____________________


kh 508 § 19.10.2015

Esityslistan liite:
1. Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kaupunginjohtaja Kari Koski 14.10.2015:

Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö on tullut voimaan 1.1.2013. Ansionmenetyskorvausta käsitellään säännön 8 §:ssä. Sen mukaan ansionmenetyksen enimmäismäärä on 35,51 euroa tunnilta.

Ansionmenetyksen määrän osalta pääsääntönä on, että luottamushenkilö esittää siitä työnantajan todistuksen. Sellaisten luottamushenkilöiden osalta, jotka eivät ole työ-, virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, on 8 §:n 3. momentissa oma sääntönsä:

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansion-menetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.”
Palkkiosäännön 3. momentti tulee pääsääntöisesti sovellettavaksi silloin, kun luottamushenkilö harjoittaa pääasiallisena toimeentulonsa lähteenä yritystoimintaa.

Sekä palkkatyötä että yrittäjän tekemää työtä koskee säännön 4. momenttiin kirjattu poikkeus:

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 15,39 (1.1.2012) euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.”

Ansionmenetyksen määrää selvitettäessä on erityisesti yrittäjinä toimeentulonsa hankkivien luottamushenkilöiden osalta havaittu hankalaksi määrittää ansiotulon määrää. Yritysmuodosta riippuen tuloja voidaan saada osinkoina, palkkatuloina tai yksityisottojen kautta, jolloin tulojen määrän tarkka selvittäminen on työlästä. Yrittäjien tulonmuodostus on myös epätasaista ja saattaa vaihdella merkittävästi vuodesta toiseen. Tästä syystä Rauman kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsenten osalta on noudatettu käytäntöä, jossa yrittäjien kanssa on sovittu siitä, että ansiotulon menetyksen osalta sovelletaan palkkio- ja matkustussäännön 4. momentin poikkeusta ja siten 15,39 euron minimikorvausta.

Korvauksen saaminen on edellyttänyt, että yrittäjä täyttää ja allekirjoittaa 4. momentissa tarkoitetun vakuutuksen ansionmenetyksen ja kustannusten määrästä.

Jyrki Santala on vuoden 2013 alusta lukien vuoden 2014 loppuun saanut ansionmenetyskorvauksia kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston kustannuspaikalta yhteensä 15.397,05 euroa.

Jyrki Santala on kaikkien ansiomenetyskorvausten osalta täyttänyt 4. momentissa tarkoitetun vakuutuksen ja yksilöinyt kaikki ne luottamustoimen hoitamiseen liittyvät tehtävät, joihin ansionmenetyskorvaus perustuu. Hän on merkinnyt ansionmenetyksen määrää koskeviin vakuutuksiin perusteeksi ”Työajan menetys omassa yrityksessä” ja ansiomenetyksen määräksi minimikorvauksen 15,39 euroa tunnilta. Niiltä osin kun Jyrki Santala on ollut muun työnantajan palveluksessa, hän on liittänyt työnantajan antaman palkkatodistuksen, josta ilmenee palkasta kulloinkin työnantajan pidättämä summa, ja ilmoittanut ansionmenetyksen määräksi työnantajan pidättämän summan.

Kaupunginhallitus on 29.6.2015 § 393 päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteluun ja, että se tuodaan kaupunginjohtajan ehdotuksena uudelleen päätettäväksi.

Päätöksen valmistelu on toteutettu selvittämällä Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tulkintaa erityisesti yrittäjien osalta, säännön 4. momentin tulkintaa yrittäjien osalta sekä Jyrki Santalan ansiomenetyskorvaushakemuksia ja siihen liittyviä vakuutuksia.

Valmistelussa ei ole tullut ilmi, että Jyrki Santala olisi toiminut vastoin Rauman kaupungissa noudatettua käytäntöä taikka luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 8 §:ää. Santala ei myöskään ole antanut Rauman kaupungille virheellisiä tietoja, vaan on ilmoittanut ansionmenetyskorvaushakemuksen perustuvan joko työajan menetykseen omassa yrityksessä taikka palkasta todellisesti pidätettyyn määrään.

Aiheettomasti on kuitenkin maksettu kaupunginjohtaja Kari Kosken 25.6.2015 päivätyn esittelytekstin mukaisesti maaliskuun 2014 ajalta maksettu ansionmenetyskorvaus yhteensä 1.123,92 euroa.

KJ: Kaupunginhallitus päättää

- periä aiheettomasti maksetun ansionmenetyskorvauksen 1.123,92 euroa takaisin, mikä hoidetaan ensisijaisesti kuittaamalla em. summa Santalan tulevista ansionmenetyskorvauksista

- valtuuttaa kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Liukkosen sopimaan Santalan kanssa ansiomenetyskorvauksen 1.123,92 euroa takaisinmaksujärjestelyistä.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Rainer Lehti ehdotti jäsen Sirpa Viitasen kannattamana, että
”Ehdotan, että Rauman kaupunginhallitus tekee poliisille tutkintapyynnön Santalalle vuosina 2013-2014 maksetuista ansionmenetyskorvauksista, koska asiassa on syytä epäillä rikosta. Kaupungin intressi asiassa on 15.397,05 euroa. Kaupunginhallituksen informaatiotilaisuudessa 29.6.2015 esitetyn kaupunginlakimiehen ja kaupunginreviisorin selvityksen perusteella on aihetta epäillä, että Santala on erehdyttänyt Rauman kaupunkia tavoitellakseen itselleen taloudellista hyötyä.

Perustelut muutosehdotukselle:

Kaupunginjohtajan päätösehdotuksen (§ 508) selostusosassa on esitetty virheellisiä ja puutteellisia tietoja. Selostusosan mukaan Santalalle olisi maksettu ansionmenetyskorvausta vain alimman taksan (15,39 euroa) mukaisesti palkkiosäännön 8 § 4 momentin perusteella.

Edellä mainittu ei kaikilta osin pidä paikkaansa, koska huhti-lokakuussa 2014 Santala on hakenut korvausta muun kuin alimman taksan mukaisesti palkkiosäännön 8 §:n 2 momentin perusteella. Ajanjaksolla 1.4.–16.6.2014 maksettu korvaus on ollut 18,75 euroa/tunti ja ajanjaksolla 12.8.–10.10.2014 maksettu korvaus on ollut 20 euroa/tunti. Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 8 §:n 2 momentin mukaan työnantajan tulee vahvistaa, että ko. aika olisi ollut luottamushenkilön työaikaa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Kaupunginjohtajan esittämät tiedot ovat tältä osin virheellisiä, koska muun kuin alimman taksan perusteella maksettavissa korvauksissa vaaditaan myös työnantajan todistus eikä pelkkä luottamushenkilön oma vakuutus riitä. Työtulojen menetyksen perusteella Santalalle on maksettu 5.353,12 euroa. Kaupunginhallitukselle ei ole esitetty työnantajan selvitystä asiasta, vaikka Rauman kaupunki on vastaanottanut sen jo 6.5.2015.
Edelleen kaupunginjohtajan pohjaehdotus on siltä osin virheellinen, että Santala on ilmoittanut korvaushakemuksissa: ”Työajan menetys omassa yrityksessä”. Rauman kaupungin palkkiosäännön 8 § 4 momentin mukaan luottamushenkilön tulee antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen määrästä. Santala on siten esittänyt selvityksen vain työajan menetyksen määrästä, ei ansionmenetyksen määrästä. Näin ollen Santalalle ei olisi saanut maksaa korvausta yrittäjätulon menetyksen perusteella, koska hän ei ole vakuuttanut ansionmenetyksen määrää. Santala on tältä osin harhauttanut Rauman kaupunkia ja sen virkamiehiä. Yrittäjätulon menetyksen perusteella Santalalle on maksettu 10.043,93 euroa.

Asiassa ei muutoinkaan ole kysymys siitä, onko Santala täyttänyt korvaushakemuksen oikein. Asiassa on kyse siitä, että Santala ei ole saanut lainkaan tuloja yrityksestään vuosina 2013-2014 eikä hän ole ilmoittanut kyseistä seikkaa kaupungille. Miten Santalalle olisi voinut aiheutua korvattavaa ansionmenetystä, jos hänellä ei ole ollut edes ansioita? Tämän vuoksi on aihetta epäillä, että Santala on tahallisesti erehdyttänyt Rauman kaupunkia.

Edelleen kaupunginjohtajan valmistelutekstissä viitataan virkamiesten tekemään selvitykseen. Jokainen virkamies toimii itsenäisesti virkavastuulla omalla nimellään, joten kaupunginhallituksella on oikeus tietää, ketkä virkamiehet ovat valmistelleet asiaa ja mikä on ollut heidän selvityksensä lopputulos. Kaupunginhallitus on saanut tutustua vain kaupunginlakimiehen ja kaupunginreviisorin selvitykseen 29.6.2015 pidetyssä KH:n informaatiotilaisuudessa. Kyseinen selvitys ei tue kaupunginjohtajan pohjaehdotusta § 508.

Edelleen kaupunginjohtaja on asettanut 29.6.2015 palkkio- ja matkustussääntöä tutkivan kolmijäsenisen työryhmän (kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 18/2015). Kaupunginhallitukselle ei ole esitetty myöskään kyseisen työryhmän selvitystä.
Palkkiosäännön 8 § on ollut voimassa samansisältöisenä myös vuosina 2009–2012. Säännöt perustuvat Kuntaliiton malliohjeisiin ja niitä sovelletaan sellaisenaan monissa Suomen kunnissa. Ennen Santalan tapausta tulkintaongelmia ei ole havaittu. Myös tämä seikka on ristiriidassa kaupunginjohtajan valmistelutekstissä ja julkisuudessa esitetyn kanssa.

Kaupunginhallituksen päätöksenteon pitää perustua asianmukaiseen, riittävään ja puolueettomaan selvitykseen. Myös kaupunginjohtaja on julkisuudessa esittänyt (esim. Yle Satakunta 9.9.2015), että tutkiva taho voisi olla puolueeton lakiasiantuntija, jos asiaa ei saateta suoraan poliisin tutkittavaksi.

Mielestäni yleinen luottamus kaupunginjohtajan ja koko kaupunginhallituksen toimintaa kohtaan saadaan palautettua ainoastaan siten, että asia saatetaan riippumattoman tahon eli poliisin tutkittavaksi. Kyseessä ei voi olla myöskään tilaustyönä tehtävä selvitys.

Koska luottamushenkilö toimii asiassa virkavastuulla, ehdotan kaupunginhallituksen jäsenten omankin oikeusturvan vuoksi, että asiasta tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Raumalla 19.10.2015 Kannattaa:

Rainer Lehti                                                   Sirpa Viitanen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja             kaupunginhallituksen jäsen


Keskustelun kuluessa jäsen Helena Ollila jäsen Tapio Ailasmaan kannattamana ehdotti, että hyväksytään kaupunginjohtajan ehdotus lisäten kolmas ranskalainen viiva.

Ollilan ehdotus oli, että kaupunginhallitus päättää

- periä aiheettomasti maksetun ansionmenetyskorvauksen 1.123,92 euroa takaisin, mikä hoidetaan ensisijaisesti kuittaamalla em. summa Santalan tulevista ansionmenetyskorvauksista

- valtuuttaa kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Liukkosen sopimaan Santalan kanssa ansiomenetyskorvauksen 1.123,92 euroa takaisinmaksujärjestelyistä.

- että Rauman kaupunki tilaa erityistilintarkastuksen luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön soveltamisesta Rauman kaupungissa kuluvalla valtuustokaudella.

Suoritettiin kättennostoäänestys puheenjohtajan ja Ollilan ehdotusten välillä. Puheenjohtajan ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsen Sirpa Viitanen ja varajäsenet Tuula Östman sekä Heikki Luukkonen. Ollilan ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Tapio Ailasmaa, Pasi Mäenranta, Elina Junnila, Åke Vastavirta ja Johanna Vainila sekä varajäsen Juha-Matti Tallila. Ollilan ehdotus voitti äänin 7 – 4.

Seuraavaksi suoritettiin kättennostoäänestys kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja Ollilan ehdotuksen välillä. Kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla olivat jäsen Elina Junnila ja varajäsen Juha-Matti Tallila. Ollilan ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Tapio Ailasmaa, Pasi Mäenranta, Åke Vastavirta ja Johanna Vainila.

Päätös: Puheenjohtaja totesi äänestysten jälkeen jäsen Ollilan ehdotuksen tulleen äänin 5 – 2, neljän äänestäessä tyhjää, kaupunginhallituksen päätökseksi.
Kokouksen kulun mukaisesti kirjattakoon pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja ilmoitti kokouksen viimeisen pykälän käsittelyn jälkeen jättävänsä tätä asiaa koskevan eriävän mielipiteensä.

tiistai 20. lokakuuta 2015

Raumalla suoritetaan erityistilintarkastus ja korvauksia peritään takaisin!

Rauman kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessa kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan ansionmenetyskorvauksien palauttamisesta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen siten, että varapuheenjohtajalta peritään virheellisesti maksettu 1 123, 92 euron ansionmenetyskorvaus takaisin.

Kysmykseen onko maksettu 1 123,92 euroa vain jäävuoren huippu, päätti Rauman kaupunginhallitus saaada vastauksen tulevaisuudessa suoritettavassa erityistilintarkastuksessa. Tilintarkastus kohdistuu kuluvan valtuustokauden aikana tapahtuneeseen luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön noudattamiseen.

Sen sijaan Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittämä tutkintapyyntö, vuosina 2013-2014 kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajalle maksetuista ansionmenetyskorvauksista, ei mennyt hallituksessa läpi. Hävinneessä esityksessä epäiltiin po. korvausten suhteen tapahtuneen rikoksen. Hallituksen päätös ei estä jotain muuta tahoa tekemästä poliisille tutkintapyyntöä ja näin tulee varmaankin myös tapahtumaan.

Täältä ennakko kokouksesta

sunnuntai 18. lokakuuta 2015

YLEN YLEMIELISTEN SADATMILJOONAT PAKOLAISILLE?

Joka helkutin päivä alkaa, jatkuu ja päättyy pakolaisvatvomiseen. Tätä tarjoaa pakkolain voimalla rahoitettu Ylemme. Tuntitolkulla jokainen suomalainen "saa" kuunnella samaa pakolaisjaaritusta, jossa ei edes pyritä mihinkään syvälliseen pohdintaan, ratkaisuihin tai ns. uutisointiin. Kuinkahan monta toimittajatyötuntia on palanut moisen mielikuvituksettoman junnauksen tuottamiseen. Entäpä lentoliput, laivaliput, ulkomaan päivärahat jne. jne., joita ns. toimittajat aiheuttavat todellisia trollausuutisia väsättyään.

Huvittavinta pakolais-Yleä tarjosi suhtautuminen presidentti Orbaniin. Kun Orban ehdotti, että pistetään maanosan rajat kiinni ja maksetaan Turkille pakolaisongelman hoidosta, oli Ylen mielestä Orban ja kaikki hänen kanssaan samaa mieltä olevat alhaisia rasisteja. Nyt EU on lähtenyt Orbanin linjoille ja kas kummaa, kyseessä ei olekkaan enää rasismi vaan suuri humanismi. Ylen Saksaa ja EU:ta nöyristelevä toimituslinja on käsittämättömän alhaista journalismia ja avoimen tuloshakuista manipulointia. Tätä ylemielistelevää ylemielistä superertrollausta on jokaisen meistä pakko rahoittaa 0,68% tuloistaan.

Yleen uppoaa vuodessa yli 500 milj. euroa suomalaisilta väkisin verottamalla ulosmitattua rahaa ja mitä kansa saa sillä vastineeksi, tietoako? -Ei tietoa, vaan kasvatusta ja ajatusopastusta tyyliin aivopesu. Vamppyyrisarjojen ja pääkaupungin urheilutapahtumien lomassa kansaa kasvatetaan Ylemieliseksi. Ylemielisyys on natsisaksasta ja neuvostoliitosta tututtua pinnallista kansan valistamista ja mielipiteen muokkaamista tyylillä kaikki ajatukset sopii yhteen muottiin.

Meidän tulee vihata Venäjää, se on rakkautta; meidän tulee rakastaa Natoa, se on rakkautta, meidän tulee ahtaa pakolaiset kellareihin ja epäinhimillisiin oloihin, sekin on rakkautta. Jos olet eri mieltä tai esität uusia vaihtoehtoja ylemielisille, se on vihapuhetta, vihan lietsontaa ja trollausta.  Mikäli tuot toisenlaista näkemystä esiin blogissasi muutut venäläisten kätyriksi eli HIRVITTÄVÄKSI TROLLIKSI. Suomessa on parikymmentä ylemielistä asiantujaa, jotka sanovat kuinka asiat ovat ja PISTE. Tästä natsisaksalaisesta manipuloinnista Suomen kansa maksaa pakkoveroa yli 500 milj. euroa vuodessa!

Tuleehan Yleltä muutakin kuin vampyyrisarjoja, pakolaisopastusta ja naapurimaan mollausta. Ylellä on komppania kaikkitietäviä tyyppejä, jotka tietävät mitä musiikkia juuri sinä haluat kuunnella autossa. Nämä tyypit ovat niin päteviä, että ajaessasi aamulla töihin Uudestakaupungista Raumalle saat kuunnella kaikki levyt kahteen kertaan. Miten nykymaailman aikaan voidaan tarvita komppaniaa tyyppejä, jotka valitsevat sinun mielimusiikkisi? -Jokainenhan voi ihan omatoimisesti kuunnella juuri sitä, mitä haluaa. Ja miksi satojamiljoonia euroja upotetaan johonkin maanpääliseen tv-verkkoon, jota ei muutaman vuoden kulttua tarvitse kukaan?

Ylellä ei ole enää mitään julkisenpalvelun roolia tai sen perustetta,  Tiedon saa muualtakin ja esim. varoitusten jakaminen ilman välikäsiä olisi huomattavasti tehokkaampaa ja edullisempaa kuin nyt. Siksi koko pakkovero on vailla pienintäkään järjellistä pohjaa. Aivan sama, jos kaikki kenellä on postiluukku tai -laatikko joutuisivat maksamaan siitä Hesarille tai Turun Sanomille, vaikka eivät koskaan lukisi tai edes haluaisi lehteä.  Tämä pakkorahastusksela rahoitette ylemielistäminen tapahtuu samaan aikaan, kun vapaehtoisesti rahoitettava ja vapaasti seurattava media on ajautumassa painotalojensa keralla selvitystilaan.

Uutisoinnin nopeutuessa, sen tarjonnan monipuolistuessa ja kehittyessä Ylen, kuten muunkin perinteisen median, merkitys vähenee. Kukaan ei tarvitse tänään eikä tulevaisuudessa uutisten valitisijoita, niiden valmiiksi pureksijoita sekä mielipiteen muokkaajia ja manipuloivia ylemielistelijöitä. Ehkä kukaan on väärin todettu, sillä tekeväthän kestoylemieliset " peteliukset", "tervot" ja legioona Helsingin Yliopiston professoreita mukavan säännöllisen tilin jakaessaan vuotuista yleveron reilua 500 milj. euroa. Saman yliopiston vähemmän mediakelpaavat ylemieliset professorit miehittävät vähemmän seuratuja marginaalikanavia, joten missään et pääse heidän arkielämästä vieraantunutta ylemielisyyttä pakoon.

Joseph Goebbels totesi aikoinaan: Kun valehtelet, valehtele niin paljon, että kaikki luulevat, että noin paksuja valheita ei kukaan uskalla kertoa totuutena. Toisen valtiomiehen J.S opetus oli: Kun toistat valhetta tarpeeksi, se muuttuu kansan mielessä totuudeksi. Näillä opeilla ja suuren rahan voimalla ylemieleset muokkaavat maamme mielipidekenttää. Kaiken ylemielisyyden perillemeno taataan tuomitsemalla muiden esittämät faktat trollaamiseksi. Suomen valtio kouluttaa jopa 100 tyyppiä valvomaan ylemielisen tiedotuksen monopolia. Ilman nettiä elämme ja olemme natsi/neuvostotyylisen tiedotuksen armoilla ja TÄTÄ PERUSTELLAAN DEMOKRATIALLA!?!

Jospa todellakin auttaisimme pakolaisia ja jättäisimme Yleen jäljelle maakuntaradiot, kotimaan poliittisen- ja uutistoimitukset ja näiden lisäksi hoitasimme Ylen rahoituksen niiden lähetysten osalta, jotka kansaa kiinnostavat eli esim. jääkiekon MM-kisat, olymipailaiset jne.. Näin säästyy satoja miljoonia euroja pakolaisille ja vaikkapa teiden ennalleen entraukseen. Myös em. yliopiston olemista voisi vakavasti pohtia. Mihin tarvitaan historian professoria, jonka tiedot ja tulkinnat pystyy kumoamaan ulkomuistista lukion opeilla? Ei moisilla professoreilla voi olla mitään tieteellistä tai yhteiskunnallista merkitystä, ellei siksi lueta heidän työaikana isolla palkalla somessa harrastamaa maan muuttamista ylemieliseksi.


lauantai 17. lokakuuta 2015

Pistetäänkö poliisi tutkimaan Rauman kaupunginjohtajan toimia?

ESILLÄ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSESSA MAANANTAINA:

Luottamushenkilö Jyrki Santalan ansionmenetyskorvauksen takaisinperintä/otto-oikeuden käyttäminen kaupunginlakimiehen päätökseen 9.3.2015 § 147

KH 508 § 19.10.2015 RAU/826/00.01.04.00/2015
KH 393 § 29.6.2015 RAUSAL/17/00.01.04.00/2015

EI JULKINEN

Kaupunginjohtaja Kari Koski 25.6.2015:
Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti on kaupunginhallituksen kokouksessa 9.3.2015 päättänyt käyttää otto-oikeutta kaupunginlakimies Elina Kauton tekemään päätökseen ansionmenetyskorvauksen takaisinperinnästä (3.3.2015 § 2).

Kaupunginlakimiehen päätöksen perusteluissa on katsottu kaupunginlakimiehellä olevan toimivalta ratkaista päätöksessä tarkoitettu asia. Toimivalta on katsottu perustuvan keskusviraston toimintasäännön 2 §:ään, jonka mukaan kaupunginlakimiehen ratkaisuvaltaan kuuluu pakkoperinnästä päättäminen kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaisesti. Kysymys ei kuitenkaan ole pakkoperinnästä vaan virheellisesti maksetun ansionmenetyskorvausmaksun korjaamisesta.

Kaupunginlakimiehen päätöksessä on katsottu, että ansionmenetyskorvausta on tarkasteluajankohtana 1.3. – 31.10.2014 maksettu aiheettomasti luottamushenkilö Jyrki Santalalle 1.123,92 euroa. Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeenkin saatujen selvitysten mukaan summa on oikea.


KJ: Kaupunginhallitus päättää

- periä aiheettomasti maksetun ansionmenetyskorvauksen 1.123,92 euroa takaisin, mikä hoidetaan ensisijaisesti kuittaamalla em. summa Santalan tulevista ansionmenetyskorvauksista

- valtuuttaa kaupunginjohtajan sihteeri Sirpa Liukkosen sopimaan Santalan kanssa ansiomenetyskorvauksen 1.123,92 euroa takaisinmaksujärjestelyistä.

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rainer Lehti ehdotti jäsen Erja Starckin kannattamana, että ”Kaupunginhallitus päättää tehdä poliisille tutkintapyynnön, joka koskee luottamushenkilö Jyrki Santalalle vuosina 2013 ja 2014 maksettuja ansionmenetyskorvauksia, koska asiassa on syytä epäillä rikosta. Myös Santalan oma etu ja oikeusturva vaativat asian asianmukaista selvittämistä ja riippumattoman tahon kannanottoa.

Ansionmenetyskorvauksena maksettu summa voidaan periä takaisin rikosperusteisena vahingonkorvaussaatavana, mikäli osoittautuu, että kyse on rikoksesta.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen valmistelemaan yhdessä kaupunginreviisorin kanssa tutkintapyynnön, jonka allekirjoittaa ja hyväksyy Rauman kaupunginhallituksen puolesta kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tutkintapyyntö saatetaan kaikille kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää Rauman kaupungin tarkastussäännön 1 §:n mukaisesti, että asiassa toimitetaan erillinen sisäinen tarkastus, josta vastaa kaupunginreviisori. Sisäinen tarkastus toimitetaan asian valmistelun ja virkamiesten toimien selvittämiseksi sekä sen varmistamiseksi, että Rauman kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöjä on sovellettu oikein ja yhdenmukaisesti myös muiden luottamushenkilöiden osalta. Tarkastuksen tarkemmasta sisällöstä ja laajuudesta päättää kaupunginreviisori, jolla on oikeus käyttää myös ulkopuolista asiantuntija-apua tarkastuksen asianmukaiseksi suorittamiseksi. Kustannukset katetaan kaupunginhallituksen kustannuspaikalta 1060.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (kuntalaki 91 §).”

Jäsen Helena Ollila ehdotti jäsen Pasi Mäenrannan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja tuodaan kaupunginjohtajan ehdotuksena uudelleen päätettäväksi, kun mm. kaikki info-osassa esille tulleet seikat on otettu huomioon.

Jäsen Starck pyysi neuvottelutaukoa. Tauko pidettiin klo 20.17-20.27.

Kokouksen jatkuttua suoritettiin äänestykset. Ensin vastakkain olivat kokouksessa tehdyt Lehden ja Ollilan muutosehdotukset. Puheenjohtaja Rainer Lehden ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen jäsenet Erja Starck ja Sirpa Viitanen. Jäsen Helena Ollilan ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen jäsenet Pasi Mäenranta, Tapio Ailasmaa, Åke Vastavirta, Jari Laihonen ja Johanna Vainila ja varajäsenet Juha-Matti Tallila sekä Marja-Leena Alho. Näin ollen Ollilan ehdotus voitti äänin 8-3.

Seuraavassa äänestyksessä olivat vastakkain pohjaehdotus ja edellisessä äänestyksessä voittanut Ollilan ehdotus. Kaupunginjohtajan pohjaehdotusta kannattivat jäsen Jari Laihonen ja varajäsenet Juha-Matti Tallila sekä Marja-Leena Alho. Edelleen Ollilan ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Pasi Mäenranta, Tapio Ailasmaa, Åke Vastavirta ja Johanna Vainila. Tyhjää äänestivät puheenjohtaja Rainer Lehti ja jäsenet Sirpa Viitanen sekä Erja Starck.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 5-3 ja kolmen äänestäessä tyhjää, hyväksyä jäsen Ollilan ehdotuksen.


perjantai 16. lokakuuta 2015

Uudenkaupungin seuraava valtusto: SDP 10, KOK 7, KESK 5 , PERS. 2, VAS. 1, KOM. 1, KD 1

Vuonna 2017 käytävät vaalit saattavat tyystin mullistaa uusikaupunkilaisen kunnallipolitiikan. Kunalla on mahdollista päättää valtuuustonsa minimikoko. Uudessakaupungissa minimi olisi nykyisen 43 sijasta 27 valtuutettua. Viime vaalien kannatuksen mukaan valtuustoon pääsisi valtuutettuja eri puolueistaseuraavasti: SDP 10, KOK 7, KESK 5, PERS. 2, VAS. 1, KOM. 1 ja KD 1.

Joku saattaa ajatella, ettei meillä voida tehdä päätöstä 27 jäsenen valtuustosta. Mutta muistakaapa viime valtuustokausi, silloin ajettiin lautakuntia alas ja yhteen. Tätä perusteltiin säästöillä. Totuus on osittain juuri edellämainittu, sillä eihän ollut pienintäkään järkeä pitää esim. matkailulautakuntaa, jolla ei ollut käytännön toimivaltaa. Sen alaisuuteen ei kuulunut vierasvenesatama, ei Pakkahuone eikä leirintäalue eli ei juuri yhtään mitään.

Toinen peruste lautakuntien karsimisiin ja yhditämiseen löytyi siitä yksinkertaisesta syystä, että Kokoomukselta, SDP:ltä eikä Keskustalta löytynyt jäseniä lautakuntiin, tämä todettiin yhden suuren puolueen taholta aivan avoimesti. Siksi jonkun em. puolueen  naiset saatoivat istua useammassakin lautakunnassa. Löytyypä takavuosilta sellainenkin tapaus ettei lautakunnan jäsen käynyt neljän vuoden aikana kuin yhdessä kokouksessa.

Vika ongelmaan ei ole puolueissa, sillä kiinnostuneita ja mukaan lähteneitä on ollut eri puolueista runsaasti: M Varjo, J Nikula, M Siivonen, V Haapasalo J Segeroos, J Hyvönen, E Tähtinen, J Ellä jne. jne.. Kaikki em. osallistuivat asioihin perehtyen päätöksentekoon, mutta ovat sitemminkin jättäneet paikkansa mm. lautakunnissa. Ilman heitä kaupungin tilanne on kokonaan toinen, sillä näiden ihmisten tietämys ei enää kanavoidu lautakuntien kautta Uudenkaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Sopiikin pohtia kuinka paljon parempi kaupunkimme olisi, jos em. päättäjät olisivat jatkaneet lautakunnissa ja miksi nämä aktiivit jättivät vaikuttamisen?

Yksipuolisella ja härskillä toimitustyöllä Uudessakaupungin politiikasta on annettu äärettömän likainen ja vastenmielinen kuva. Täysin vailla perusteita tehdyt tutkintapyynnöt ja niiden räikeästi ylilyövät uutisoinnit sekä  hyvään journalistitapaan kuuluvan virheiden oikaisun harkittu laiminlyönti, ovat saaneet tavallisen ihmisen kammoksumaan pelkkää ajatusta ehdokkaaksi lähtemisestä. Julkinen sana on ennen vaaleja tuominnut joitakin ehdokkaita kelvottomiksi ja nostanut selkeillä valheilla omia suosikkejaan. Media on vaalien alla järjestänyt tarkoitushakuisesti  massiivisia juhlia mielikeilleen.

Suosikkejaan valheilla ja manipuloinnilla vallassa pitänyt media on aiheuttanut kaupunkimme ongelmat: murskaavan muuttotappion, armottomat hassaukset elinkeinoälyttömyyksiin, asumis ja vapaa-ajan puitteiden laiminlyönnin, palvelujen alasajon sekä verojen ja taksojen kohtuuttoman noston. Kun samaan aikaan juhlitaan torilla kahvin ja makkaroiden höyrytessä menestystä, on  tavallinen kaupunkilainen ollut äärimmäisen hämillään syntyneestä räikeästä ristiriidasta ristiriidasta: MEILLÄ MENEE HYVIN, MUTTA SE EI NÄY KUIN LEHTIJUTUISSA JA JUHLISSA! Kaikki em. on saanut tavallisen kansalaisen ottamaan etäisyyttä aktiiviseen päätöksentekoon.

Onneksi nyt viimeinkin tilanne on muuttunut. Kuten tämä viikko osoittaa, mediassa kavereiden suosiminen ja asioiden vääristely on taakse jäänyttä historiaa. Nyt toimitksellinen ammattitaito pääsee esiin asiallisuuden ja faktojen korvatessa eilispäivästä tutun pienen piirin hyysäämisen ja vastavoimien valheellisen mollaamisen.Ettenkö sanoisi, viimeinkin parinkymmenen pimeän vuoden jälkeen kaupunkilaiset saavat totuuden valoa paikallispolitiikasta. Tämän seurauksena on itsestään selvää, että kiinnostus politiikkaa kohtaa kasvaa.

Kerrankin ollaan tilanteessa, jossa pitää isolla joukolla katsoa tulevaisuuteen ja on mahdollisuus motivoida kaupunkilaiset mukaan politiikkaan. Puolueiden on yhdessä uudistuneen median kanssa huoukuteltava kaupunkilaiset yhteisten asioiden hoitoon. Kaduilla ja kuppiloissa nyt piilevä osaaminen on saatava kaupunkilaisten käyttöön hyödyntämään kaikkia uusikaupunkilaisia. Nykyiseen tilanteeseen ei sovi mitenkään päättäjien pienen piirin entisestään pienentäminen. Jättäisimme median tarjoaman mahdollisuuden ja se puolestaan rikkoisi nyt orastavan yhteisöllisyyden ja jatkaisi kaupunkimme kehityksen jyrkää alamäkeä.

Siirtymisellä 27 jäsenen valtuustoon saattaisi olla kammottavat seuraukset. Hallituksessa olisi todennäköisesti vain kolmen suurimman puolueen edustajia. Näin siellä tehtäisiin päätöksiä varsin rajaloittuneella näkemyspohjalla. Esimerkiksi Harto Forssin kokemus ja näkemys jäisi kokonaan käyttämättä hallituksessa ja valtuustossakin hän istuisi mitä todennäköisemmin yksin omassa ryhmässään. Esityksiä tulisi varmasti vanhaan malliin, mutta miten olisi kannatuksen laita? Pahimillaan kaksi kahden ison puolueen mielipidejohtajaa junttaisi päätöksiä ja pimittäisi itselleen sopivassa kohdassa tietoa kaupunkilaisilta. Olisiko 27 valtuutetun valtuustossa maanantaina torpatut tuulimyllytkin menneet läpi?

Pienennetty valtuusto keskittäisi valtaa merkittävästi kaupungin keskustaajamaan. Erittäin todennäköisesti Demarit menettäisivät Kalannin yhdistyksen paikan niin valtuustossa kuin hallituksessa. Laitakaupunkilaisten edunvalvonta jäisi kaupungin päätöselimissä pitkälti muutaman isäntämiehen kontolle ja jokainen lähistoriaan perehtynyt voi tykönään päätellä kuinka ja ketä ajatellen he kuottamustointaan hoitaisivat.

Ehkä pienennetyllä valtuustolla säästetään tonnitolkulla rahaa, mutta tuleeko kuluja toisaalta lisää siksi, että asioita pohtivia päitä on entistä vähemmän? Keskittyykö pienennetyn valtuuston myötä valta heille, ketkä ovat istuneet päättäjinä juuri ne kymmenet vuodet, jolloin kaupunkimme on menettänyt vetovoimansa ja ajautunut nykytilaan? Entä etääntyykö pieni päättäjien joukko entisestään tavallisesta kaupunkilaisesta ja hänen arjestaan? Vai olisiko luottamuspaikkojen kohtalo annettava kaupunkilaisille ja tehtävä siitä 2017 kuntavaaliteema?

keskiviikko 14. lokakuuta 2015

Hiihtoputkelle ilman esittelyä tai päätöstä 40 000 veroeuroa?

Maailma ja etenkin tämä maailmanKOLKKA on mielenkiintoisia juttuja täynnä. Lautakunnan kokokous  oli 29.9, mutta pöytäkirja julkaistiin vasta tänään 14.10 - miksi? Täytyikö julkistus siirtää valtuuston istunnon yli ja tähdättiinkö julkistaminen mukavasti päättäjä/valmistelijaeliitin huvimatkahumun varjoon pöytäkirjan muut kohdan vuoksi?
 
Muut-kohta on mielenkiintoinen. Ilman esitystä tai päätöstä ulkoistetaan 40 000€ kaupungin rahaa yksityiselle suunnalle. Kukahan lautakunnasta on säästyvän 40 000€ toteamisen takana, valmistelija, lautakunnan puheenjohtaja, joku jäsen vai peräti aiesopimus-atso ite? Aika iso raha siirretään yksityisele sektorille ilman esittelyä tahikka päätöstä - vai?
 
 
Olisi hauska myös tietää mistä 40 000€ säästöt löytyvät? Missä on ollut taloudellisesti näin väljää ja onko sitä ollut jo vuosia, entä onko sama säästö tulossa tulevina vuosina? Kaikkein eniten kuitenkin kauhistuttaa se, että jossain on virkahenkilön allekirjoittama aiesopimus, jossa muutamalla kaupunkilaisten miljoonalla eurolla ostetaan tunnetusti tuottava hiihdinhalli veronmaksajien riemuomaisuudeksi? Näinhän meillä saa tehdä; sen on historisa opettanut!

"KUNULI 29.09.2015 § 45
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta toteaa, että vuoden 2015 liikuntapalveluiden käyttötalouden vuokrat – määrärahasta on säästymässä noin 40 000 euroa. Todetaan, että po. määrärahaa ohjataan ensisijaisesti salibandytilojen varustamiseen (mm. kaukalon hankinta).
Lisäksi em. määrärahaa ohjataan mm. lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen, kun määrärahalla ostetaan Vahterusringin Kuntoputkesta lapsille ja nuorille liikuntapalveluita.
Vahterusringin kanssa neuvotellaan määräaikaisesta ostopalvelusopimuksesta."

maanantai 12. lokakuuta 2015

Tuulivoimalle selkeä ei Uudessakaupungissa!

Uuudenkaupungin valtuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ettei alle kahden kilometrin päähän asuinrakennuksesta tai loma-asunnosta rakeneta tuulivoimalaa. Äänestys syntyi tuloksella 40-2 ja yksi tyhjä. Hallituksen esityksen puolesta puhuivat asiallisesti kantansa perustellen VM Virtanen, Harto Forss, Timo A. Järvinen ja sanoin minäkin jotain vähäisempää.

Maija Junkola-Lehtonen äänesti tyhjää. Pertti Haverinen olisi halunnut poistaa kahden kilometrin rakennusrajoituksen ja häntä kannatti Pentti Aitamurto. Hyvin miehet perustelivat näkökantansa, mutta jäivät valtuustossa kaksin. Mitään suurempaa uhoa tai kiihkeää keskustelua tuulivoima ei saanut aikaan Uudenkaupungin valtuustossa.

sunnuntai 11. lokakuuta 2015

Haihattelua vai realismia: SOINI ULOS PERSUT YLÖS!

Soini nousi letkauksilla ja kansanmiehenä vaihtoehdoksi perinteisille kapulakieli- ja eliittipoliitikoilla. Hän peilasi kansan keskellä kansan tuntoja Urpilaisen markkinoidessa rakkaushöttöään ja juhliessa amerikassa Obaman vaalivoittoa. Soini oli mukava aito suomalainen mies, jonka kansa nosti puolueineen Suomen kansanedustajaksi.

Ensimmäinen jytky johtui Persuihin uurnilla hypänneistä Keskustaan kyllästyneistä keskustalaisista. Vaalitappio jätti Keskustan oppositioon ja puolueen johtoa tuuletettiin kunnolla. Sateentekijäksi nousi Sipilä ja sade tuli - hitaasti, mutta varmasti Keskusta lähti nousuun. Kuuden puolueen hallituksessa vain Kokoomuksen kannatus kohosi huomattavasti, mutta lopulta sekin kääntyi laskuun. Voimakkaimmin kannatustaan menetti SDP. Eikä Urpilaisen vaihtaminen AY-pomo Rienteeseen vaikuttanut puolueen suosiota nostavasti, sillä Soini markkinoi Persuja, raflaavin sanakääntein, uutena työväenpuolueena, joka pitää huolta köyhistä ja duunareista.

Viime eduskuntakaudella oppositiossa olleet Persut pääsivät tykittämään hallitusta lähes kaikesta tekemisestä: Kreikkan apuja, taloutta, työttömyyttä, pakkoruotsia ja köyhien kyykyttämistä jne. vastustettiin Soinin suulla. Persu ei persettään myy, me emme tee yhteistyötä Kataisen ja Stubbin Kokoomuksen kanssa, sitä saa mitä tilaa jne. letkautuksilla Soini höynäytti yli puolimiljoonaa suomalaista äänestämään Persuja.

Jo hallituksen ministerivalinnat alkoivat kauhistuttaa kansaa: Stubb oli juuri tehnyt pyrähdyksen Suomen historian huonoimpana pääministerinä, Rehn, oli ollut talouskomisaararina ne vuodet, kun koko maanosan talous ajettiin pohjamutiin ja hopealusikka suussa syntynyt Bernerkin istutettiin ministeriksi. Persujen mukaan lähtö tähän porukkaan ennakoi kaikkien vaalilupausten olevan kaupan. Samalla Keskustan Väyrynen otti pesäeroa hallituksesta ja jäi Brysseliin. Näin syntyi SSS-hallitus, joka pisti edeltäjiensä linjan tavallista kansaa kohtaan entistä kovemmaksi.

Soini aloitti sellaisen takinkääntöjen sarjan, jota suomalaisessa politiikassa ei ole nähty koskaan. Kaikki, aivan kaikki, Persujen vaalilupaukset syötiin käsittämättömän ylimielisesti. Persuja äänestäneet duunarit huomasivat välittömästi kaiken olleen alhaista valetta ja sen, että Persut ei ole eikä siitä Soinin aikana tule työväenpuoluetta. Samana aikana alkoi kasvamaan myös alkaneeseen pakolaispolitiikkaan kyllästyneiden, puolueen perusjoukkojen, tyytymättömyys.

Jos Vanhanen töppää, nostetaan tilalle parempi; jos Katainen töppää, nostetaan tilalle parempi; jos Räsänen töppää, nostetaan tilalle parempi; jos Urpilainen töppää, nostetaan tilalle parempi; Jopa Soinin takiaispuolueeksi leimaamat Vasemmistoliitto ja Vihreät, vilisevät värikkäitä vaihtoehtoja sille joka töppää; mutta jos Persuissa Soini töppää, hänen perseennuolijansa pitävät hänet vallassa. Persuissa ei ole Soinille vaihtoehtoja, sillä hän puuttu jopa henkilökohtaisesti kunnallisvaali ehdokkaiden valintaan. Jos olet Soinin kaveri, saat antaa vaikkapa merkittävän luottamuspaikkasi toiselle puoluelle ja soinilaiset takaavat jatkosi ja puelueohjelmaa noudattavat pistetään ahtaalle.

Voi jopa epäillä, että puolueen talouskin on kanavoitu turvaamaan määrättyjen tyyppien tulevaisuutta. Persut on yhden miehen puolue. Tämä mies ei kuutele eikä keskustele vaan sanelee, hän ei jätä kavereitaan, mutta 500 000 suomalaista hän jättää, jottaa saa heilua ministerinä edes vuoden. Persut on kuin tunkkainen tuulahdus Pohjois-Koreasta tai Stalinini Neuvostoliitosta, joissa poikkipuolisten sanojen viljelyllä tai omalla ajattelulla pääsee ainoastaan viimeiselle matkalle.

Soinilla ei ole enää pienintäkään tulevaisuutta suomalaisessa politiikassa. Hän on niin räikeästi ja ikimuistoisesti syönyt sanansa, pettänyt vaalilupauksensa, kääntänyt takkinsa, epäonnistunut hallitusneuvotteluissa ja uloministerinä niin pahasti, että vaalikeskustelussa hänet kepittävät jopa päiväkodin kolmivuotiaat vesselit. Soinin suurin ongelma on sanomiset, jotka muistetaan. Nyt, takinkäännön jälkeen, sanomisetkin kääntyvät Soinia vastaan. Kaikkialla Suomessa huoltamoiden kahvioissa kansa katselee naureskellen ja toistelee Youtubeen kerärättyjä valheeksi kääntyneitä Soinin letkauksia.

Kuvitelkaa paria miljoonaa suomalaista, jotka tienaavat alle 3 000 euroa kuussa ja joilta hallitus aikoo leikata 2 000 euroa vuodessa. Heitä eivät Soinin ravivertaukset lämmitä, vaan ne herättävät kiukkua ja suoranaista vihaa. Soini on kuin jo ensimmäisessä kaartessa liian pitkän edistävän laukan ottanut hylätty hevonen. Tämä pitäisi Persuissakin hoksatsata: SOININ AIKA SUOMALAISESSA POLITIIKASSA ON AUTTAMATTA OHI!

Jos puolue menettää kolmanneksen kannatuksestaan, on silloin puolueessa kansan noteeraamisen ja laajan keskustelun paikka. Ikävä vaan nykyisissä Persuissa ei voi tapahtua mitään Soinin vastaista, teki tai sanoi hän mitä tahansa. Persut on kuin Stalinin politbyroo, vuosien varrella tutuilla pelokkailla, nöyrillä ja luotettavilla perseennuolijoilla miehitetty. Niin monet alta keskinkertaiset mitättömyydet saavat kiittää Soinia yhdestä ja jopa kahdesta kansanedustajakaudesta, joten he tukevat, kansasta vähät välittäen, Soinia ja roikkuvat jo henkilökohtaisen hyödyn nimissä Soinia tukien asemissaan.

Persupuolueen ohjelma oli aikoinaan oivallinen Suomen kansan viimeinen oljenkorsi. Nyt jostain  puolueen sisältä täytyy löytyä vahva kokova voima, joka vie puolueen takaisin rehellisyyden ja tavallisen kansa etua ajavalle tielle. Persuissa on päästävä äkkiä eroon itsekkäistä, härskisti omaa asemaansa turvaavista, soinilaisista, muuten Demarit ja Vasemmistoliitto korjaavat AY-liikkeen avulla juurilleen palaten potin ja Persuista ei jää muuta kuin takiaispuolueen ja tähdenlennon muisto suomalaiseen historiaan!
perjantai 9. lokakuuta 2015

Wallilan ilta oli loistava alku menestyksekkäälle keskustelulle!

Kokoomuksen eilen järjestämä ONKO UUDELLAKAUPUNGILLA TULEVAISUUTTA -tapahtuma tai pikemminkin seminaari keskusteluineen oli lähes kauttaaltaan onnistunut. Paikalla oli mukana, pääsääntöisesti kokoomuslainen kirjo, uusikaupunkilaisisa. Kaikkiaan Wallilaan saapui reilut kolmekymmentä varsin aktiivista keskustelijaa, joukossa mm. kirkkoherra Mierlahti. Ainoa miinuksen annan poissaolijoille.

Miksei yksikään johtava virkahenkilö tai Kokoomuksen ulkopuolinen paikallispolitiikko saapunut paikalle? On vaikea synnyttää keskustelua ja vaatia avoimutta, jos osa porukasta ei keskustele ja lymyää piilossa. Toivottavasta tapahtuma saa jatkoa ja sitä myötä muidenkin puolueiden tyypit ja virkahenkilöt aktivoituvat keskustelemaan.

Wallilassa käytiin mielenkiintoinen ja hyvin alustettu mielipiteiden vaihto esim. sosiaalipalveluista. Kokoomus useinmiten korostaa yksityistä ja kolmatta sektoria. Itse olen sitä mieltä, että kunta hoitakoon itse po. palvelut ja sain hyvin näkemykseni sanottua. Onhan moraalisesti väärin, jos toiset hyötyvät härskisti jonkun ihmisen hädästä. Tilane muotoutuu kokonaan erilaiseksi silloin, jos kunnan itse tarjoama palvelu on laadultaan vajavaista tai kohtuuttoman kallista eli toisen hädästä hyötyjä löytyy kunnan oman organisaation sisältä. Jos kunnan omaa toimintaa ei saada toimimaan kaikin tavoin kiitettävästi, on pakko tarttua yksityiseen vaihtoehtoon.

Tilaisuudessa pisti piikkinä esiin käytännön esimerkki oman kaupunkimme sosiaalitoimen onnahtavasta toiminnasta. Vaikka on Uudessakaupungissa on voimassa valtuuston selkä yksimielinen päätös, jonka mukaan määrätyt palvelut hoidetaan kaupungin itse tuottamina tai pieniä paikallisia yrityksiä apuna käyttäen, suosii sosiaalitoimi kalliimpaa kansainvälistä vaihtoehtoa. Voiko tämä kenties johtua erään henkilön kahdella jakkaralla istumisesta?

Illan teemaa ONKO UUDELLAKAUPUNGILLA TULEVAISUUTTA?, lähestyttiin hyvin alustuksin ikäihmisten, nuorten jne. näkökulmasta ja keskustelu eteni letkeän rakentavasti Timo Järvisen vetämänä. Toivottavasti tapahtuma saa jatkoa ja sen tuomiin mahdollisuuksiin tartutaan yli puoluerajojen. Kiitos Kokoomukselle vaivannäöstä, alustajia mm. Hämeenlinnasta, pääkaupunkiseudulta, Turusta jne.  ja onnistuneesta avoimesta tilaisuudesta, jossa jokainen avata suunsa.

p.s
Nyt tämän blogin salasana on muutettu, enkä enää jakele sitä jokaiselle taustastatistiikasta kysyjälle


keskiviikko 7. lokakuuta 2015

Avoimuuden aika alkaa Wallilassa klo:17:00

ONKO UUDELLAKAUPUNGILLA TULEVAISUUTTA? : siinä huomisen teema Wallilassa. Jokainen tulkoon mukaan ja pistäköön kortensa kekoon, jotta kaupungissamme saadaan aikaan laaja ja avoin keskustelu kaupunkimme hyvästä huomisesta. Ilman ennakkoasenteita ja negatiivista varausta toivon kaikia osallistumaan tilaisuuteen, jotta kaupungissamme alkaa viimeinkin avoin ja hedelmällinen kehityskeskustelu.

Nyt jokaisella on mainio tilaisuus kuunnella, mitä toiset sanovat ja samalla sano niin, että toiset kuuntelevat. Jospa viimeinkin päästäisiin sen yli ettei ketään tuomita ilman, että häntä ensin kuunnellaan. Kuulemisen jälkeen kiitetään ja jos tuntuu päinvastaiselta, niin siten arvostellaan sanomisia kasvotusten. Kunnioitetaan, kuunnellaan ja valistetaan kerrankin toisiamme avoimesti.

Persoonan kunnioittaminen ei tietenkään ole kielto kritiikille, joka kohdistuu ihmisten tekemisiin tai puhemisiin. Jokaisen on kannettava vastuu tekemisistään ja puheistaan sekä jokaisen on myös saatava puolustaa puheita, tekemisiä ja päätöksiään. Jos kyseessä on oli 15 000 ihmisen kohtalo, on tehtäviin sopivuudesta ja pätevyydestä kyettävä keskustelemaan avoimesti, muuten emme saa koskaan valjastettua parhaita ihmisiä saattamaan  kaupunkiamme kohti menestystä ja tulevaisuuden mannasadetta! Näillä tuumilla minä lyllerrän huomiseen tapahtumaan, joten nähdään Wallilassa!

ONKO UUDELLAKAUPUNGILLA TULEVAISUUTTA? Wallila 8.10 klo:17:00

maanantai 5. lokakuuta 2015

Pistikö Uusikaupunki kolmemiljoonaa veronmaksajien euroa soijatehtaaseen?

Kaikki kaupungissamme tietävät, että Uusikaupunki rakensi miljoonilla euroilla infraa soijatehtaan tarpeiden tyydyttämiseksi. Viimeinen tähän projektiin liittyvä tienpätkä eli kiekuraliittymäkaista valmistunee aivan näinä päivinä. Myös Uudenkaupungin Vesi teki merkittäviä putken vetoja tyydyttääkseen soijatehtaan tarpeita - tämän kustannuksista kertonee jotain paikkakuntamme nykyinen veden hinta.

MOT-ohjelmassa kerrottiin soijatehtaan tarvinneen 100 milj. euroa alkupääomaa. Samassa ohjelmassa Uudenkaupungin kaupungin kerrottiin anteneen tehtaalle kolmemiljoonaa euroa. Mikäli ole ymmärtänyt väärin oikokaa. Siis onko Uudenkaupungin kaupunki antanut kolmemiljoonaa euroa rahaa soijatehtaalle?

Koska miljoonien tiet, vesijohdot ja viemärit ovat vieläkin kaupungin ja Uudenkaupungin Veden omistuksessa, on tänään kerrottu soijatehtaalle annettu kolmemiljoonaa euroa jotain aivan uutta minulle. Elinkeinopuolen ylityksiä tivattiin valtuustossa syksyllä 2012. Hallituksenpuheenjohtaja selitteli tuolloin kysymykseeni, että kaikki on kirjattu niin pienille ja useille lappusilla ettei niistä voi saada selvää. Pitkälti juuri tämän vuoksi vastuuvapautta ei tuolloin myönnetty asianosaisille

On kohtuullista odottaa, että asia selvitetään avoimesti ja uskottavasti kaupunkilaisille. Nyt kyseessä on yli kuusikertaa suurempi summa kuin aikoinaan rättihalliepisoodissa, jonka tiimoilta jotkut vaativat poliisitutkintaa. Haluan myös muistuttaa, että soijatehtaan tiimoilta maksettiin tuntuvia tuhansien eurojen boonuksia virkahenkilöille - taisi joku saada kyppitonninkin!

En syytä ketään, vaan ihan tavallisena kaupunkilaisena haluan selkeän selvyyden soijatehdasepisoodista ja etenkin siitä, miten kaupunkilaisten rahoja käytettiin hankkeen tiimoilta. Selvitys on tärkeää, jotta kaikki epäilykset poistetaan ja kerrankin täällä korvataan usko tai luulo tiedolla.

sunnuntai 4. lokakuuta 2015

SOINI JA YLE KYLVÄVÄT JA KASVATTAVAT RASISMIA!

Soini juttelee telkkarissa Ylen toimittajan kanssa ja naureskellen he toteavat olevansa niin varakkaita, että pystyvät antamaan omastaan pakolaisten hyväksi. Tämän he luotaavat koko kansan velvollisuudeksi. Karulla tavala ulkoministerin ja toimittajan näkemys kuvaa päättäjien ja tiedotusmaailman vieraantumista miljoonien suomalaisten arjesta. Ja ikävä kyllä tämän seurauksena pakolaisongelman suurin kärsijä on pakolainen ja aikaa sitten päättäjien unohtama tavallinen arjen ongelmien kanssa painiva suomalainen.

Toimittaja on Ylellä hyväpalkkaisessa eläkevirassa ja elää etuoikeutettua elämäänsä. Ulkoministeri tienaa reilut satatuhatta euroa vuodessa ja on säätiönyt puoluetukia turvaamaan tulevaisuutensa. Kumpikaan näistä ei voi kuvitella tuntoja perheessä, jossa työttömyys on vienyt talon alta ja kenties arjenpaineet ovat katkaisseet jonkun perheenjäsenen elämänlangan. Eikä ukoministeriä tai toimittajaa kosketa mitenkään miljoonien  ahdingossa elävävien suomalaisten murheet. He eivät ole IN, kuten pakolaiset ja  ovatpa nämä köyhät vielä juntteja sekä rasisteja

Kun vielä huomioidaan, että ulkoministeri ja toimittaja eivät kohtaa pakolaisia muualla kuin päätöksissä ja tekemissään jutuissa, he sysäävät pakolaiset  toisten rahoilla toisten niskaan. Eihän pakolaisia koskaan asuteta ministerien tai ökytoimittajien asuinkulmille. Pakolaiset asutetaan sinne, missä arjen ja elämän ongelmia on jo valmiiksi. Eikö ole selvää, ettei sinne missä on jo ongelmia, kannata viedä lisää ongelmia.

Totuushan on, jos kaikilla olisi saman verran varallisutta sekä tulevaisuudenturvaa kuin Soinilla ja toimittajalla, kaikilla olisi millä auttaa ja kaikki myös auttaisivat. Ikävä vaan, että meillä on miljoonia, joiden tilanne on dramaattisesti huonompi kuin ulkoministerillä ja toimittajalla. Näillä miljoonilla ei ole varallisuutta eikä tulevaisuudenturvaa. Nyt he kysyvät: Miksei kukaan auttanut tai auta meitä ja miksi juuri meitä köyhimpiä vaaditaan auttamaan muita? Lienee selvä etteivät he alistu maksajan rooliin mukisematta.

Soinin ja toimittajan mielestä on inhimillistä ottaa maahan ja asuttaa ihmisiä kirkkojen kellareihin, suljettuihin varuskuntiin ja tyhjiin kouluihin. Jokainen tietää ettei moisissa virkkeettömissä tiloissa viihdy pirukaan, naamat ja jutut alkavat kyllästyttää. Jokainen tietää näiden ongelmien kasvavan ja siirtyvän kaduille koskettamaan tavallista suomalaista, joka jo nyt venyttää penniään ja valmistauu pennin lisävenytkseen.

Jos vastustat ulkoministerin ja toimittajan pakolaismallia, olet armoton rasisti. Suomen media lyö ja leimaa eritavoin ajattelevat rasisteiksi, jos poikkeaa piiruakaan nykyisestä ökyjen ja julkisen sanan hyväksymästä pakolaislinjasta. Jos hiuka pohtii, huomaa ulkoministeri ja toimittaja olevan todellisia rasisteja. Nämä kaksi ökyä hyväksyvät ihmisten huonon kohtelun tietoisena ja vähät välittäen siitä,  että näillä ihmisillä on jatkossa edessään vakavia ongelmia, joita he aiheuttavat myös muille.

Pakolaisten ja kantasuomalaisten kannalta tärkeintä on maahantulijoiden onnistunut KOTOUTUS. Kotoutuksen onnistumisen yksi tärkeistä takeista on se, että pakolaiset asutetaan heihin myönteisesti suhtautuvien ihmisten joukkoon. Eli jos Suomessa ei pistetä suuren enemmistön asioita kuntoon ja luoda heille varallisuuspohjaa, jolla taataan mielipiteen muuttuminen pakolaismyönteiseksi, ei heidän keskuuteensa voi onnistuneesti asuttaa pakolaisia. Mikäli tavallisen kansan elintasoa ei kyetä nostamaan jää pakolaismyönteisten ökyjen vaihtoehdoiksi ottaa pakolaiset omille asuinseuduilleen myötämieliseen ympäristöön tai tehdä tietoisesti äärimmäisen itsekäs ja häikälemättömän rasistinen ratkaisu: Pitää pakolaiset erillään omilta ökyalueilta ja sijoittaa heidät rikastuttamaan ongelmien keskellä elävien tavallisten suomalaten ongelmakirjoa!
OSAAMATTOMUUS TUHOAA TOIMIVAT IDEAT!

ONKO UUDELLAKAUPUNGILLA TULEVAISUUTTA? Wallila 8.10 klo:17:00

Jääkieko-ottelussa huonossa pelivireessä oleva maalivahti vedetään välittömästi vilttiin. Liikeneuvotteluissa yritys pistää syrjään heidät, kenen nuppi ei kestä paineita. Entäpä kuinka toimii kunta, saako siellä töppäillä rajattomasti tai istua päättäjien pöydässä vaikka läkäri todistaisi luottamushenkilön nupin olevan huonossa kunnossa? -Kun olet kunnassa saavuttanut aseman, niin sopivassa kunnassa, keikut virkakihona huipulla eläkkeelle asti ja luottamushenkilönä keikut huipulla seuraaviin vaaleihin asti.

Voisitko kuvitella, että koripallojoukkueeseen palkattaisiin alta puolitoistametrinen tyyppi, joka ei ole koskaan pelannut koripalloa? -Tämä on urheilussa mahdotonta, mutta korkeisiin kunnan tehtäviin saatetaan valita täysin osaamaton ja kokematon tyyppi. Jos koripallossa joku pelaaja alkaisi toimia omin nokkineen ja heitellä palloa väärään koriin, hänet vedettäisiin penkille ja annettaisiin lopputili tai kannustajat nostaisivat valtavan metelin. Se mikä pätee urheilussa ei tässäkään asiassa päde jossain kunnassa, missä virkahenkilöille sallitaan selkeä asukkaiden edun vastainen toiminta.

Taidoiltaan vajavainen virkahenkilöstö on kunnan kehityksen jarru. Sen aika menee omien toilailujen salaamiseen ja paikkaamiseen, mutta mikä ikävintä ja kunnan kannalta traagisinta: Virkahenkilöstö estää uusien ideoiden ja ajatusten jalostumisen kunnan positiiviseksi kehitykseksi. Pahimmillaan jossain kunnassa on estetty vuosien varrella kymmenien, ehkäpä satojen positiivisten ideoiden jalostuminen kuntalaisten paremmaksi tai edullisemmaksi elämiseksi.

Jossain kunnassa on käynyt niin, että sen virkahenkilön esityksestä, jonka tehtävä on taata hyvät kouluolot lapsille, viedään lapsilta koulut; se virkahenkilö kenen tehtävä on taata viihtyisä asuinympäristö, yrittä esityksillään tuhota sen; se virkahenkilö, kenen kuuluu suunnitella sujuva liikenne, sabotoi liikennettä ja se virkahenkilö kenen olisi, valtuuston yksimielisen päätöksen mukaan, turvattava kunnan vanhuksille itse tuotettu laadukas asuminen, ei välitä valtuuston päätöksestä saati vanhusten elämänlaadusta!

Jossain kunnassa virkavalmistelijoiden itseriittoisuus ja omahyväisyys kertoo kuinka tämä vrkahenkilöeliitti on täysin vieraantunut kuntalaisten arjesta. Kun kuntalaisilta vaaditaan vyön kiristystä, virkamieseliitti ramppaa maailmalla pitämässä kokouksia ja kekkereitä kuntalaisten rahoilla. Jonkun kunnan virkahenkilöt jopa elvistelevät somessa kuinka lystiä on törsätä varenmaksajien piikkiin. Kaiken huippu kuitenkin lienee se, että jonkun kunnan kokouksia pidetään vierassa maassa, lentomatkan päässä.

Mainitunlaiseen maaperään on aivat turha heittää minkäänlaisia idean siemeniä, sillä siellä ne itävät yhtä epätodennäköisesti kuin kuumaan laavaan kylvettynä. Tulevaisuuden rakentaminen lähtee osaamisen, kokemusten ja ideoiden yhteensovittamisesta. Jos valmistelijoilta saattaa tulla ihan mitä tahansa, mutta ei mitään hyvää, on paikallaan pohtia heidän virkarooliaan ja kykyä toimia tuossa virkaroolissa.

Jossain kunnassa on viimeinkin aika avata silmät ja avoimesti tarkastella tekemisen tasoa ja tehokkuutta. Eilispäivään ei saa jämähtää syyttelemään tai jumiutua märehtimään munauksilla ja voivottelemaan, mutta sen verran menneitä pitää tutkia, että vamistelun realiteetit aukeavat tulevaisuuden sunteen. Tämän tarkastelun jälkeen yhteistyössä täysin voimin ja avoimin purjein, uusin ideoin kohti postiivista kehitystä ja tulevaisuutta.